Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10700

D E K R E T

    PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE    

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

Anastasios Gerasimos Yannoulatos

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.12.2017
Nr. i dekretit: 10700          

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    

                                                                                                             ILIR META