Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 367

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Gentian Tomi Lila (Bardhi)
  2. Mereme Abaz Dimitriou (Cani)
  3. Dionisia Evangjellos Kapsalidhi
  4. Anjeza Maksim Kullolli
  5. Aaron Edmond Leka
  6. Lionel Edmond Leka
  7. Lukas Edmond Leka
  8. Beniamin Mino Çani
  9. Edison Edmond Zani
  10. Vjollca Xhelal Hysa (Rami)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 367

Tiranë, më 20.12.2023                                                

BAJRAM BEGAJ