Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9764

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Nijas Shefqet (Shefket) Lena
2.    Izair Bajram Emini
3.    Ibrahim Amin Alyasin

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 14.10.2016
Nr. i dekretit: 9764             
    


PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                            BUJAR NISHANI