Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9497

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

 
Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimin e Ministrit të Arsimit e Sportit,
 

D E K R E T O J

 

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

 

Eros Genc Grezda

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 25.03.2016
Nr. i dekretit: 9497

 

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
BUJAR NISHANI