Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 369

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13 dhe  20 e në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Gloria Halil Doçi
  2. Erjon Jusuf Tufina
  3. Ornela Qamil Grëmi
  4. Klodian Rushit Hazizaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 369

Tiranë, më 20.12.2023                                                

BAJRAM BEGAJ