Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 57/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 57/2023, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 7.6.2023, “Për disa shtesa në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat””.

Dekret nr. 170

Tiranë, më 28.7.2023                             

BAJRAM BEGAJ