Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 12/2023

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :

Shpalljen e ligjit  nr. 12/2023, “Për disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin nr.114, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik””.

Dekret nr. 30

Tiranë, më 15.2.2023

BAJRAM BEGAJ