Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 395

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Ermal Gezim Tufi
  2. Lejdjon Bukurosh Pisha
  3. Elona Qemal Bala (Jahaj)
  4. Oriola Stavri Popi
  5. Leon Eraldo Fezga
  6. Lea Eraldo Fezga
  7. Xhina Petrit Sahiti (Hysenaj)
  8. Leandro Ndriçim Bardho

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 395

Tiranë, më 27.12.2023  

                                                                                                                            BAJRAM BEGAJ