Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 165

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

  1. Hanushe Altin Omeri
  2. Edmira Myzafer Altunay (Isufi)
  3. Samanda Besnik Mokrëri (Idrizi)
  4. Marilda Maksim Mançka
  5. Lavduri Asqeri Liçenji (Ҫelaj)
  6. Dielli Inli Liçenji

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 165 

Tiranë, më 27.7.2023                                                     

BAJRAM BEGAJ