Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 313

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës dhe të neneve 13, 14, 20 e në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve të mëposhtëm:

 

  1. Gerta Jonus Isaku
  2. Serbie Mentor Stafasani (Çeliku)
  3. Deivid Roland Profiti
  4. Joana Grigor Foto
  5. Ervin Shkelqim Sylaj
  6. Hannah Ervin Sylaj
  7. Halid Ervin Sylaj
  8. Liljana Ervin Sylaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 313

Tiranë, më 1.11.2023                                                     

                                                                                                                        BAJRAM BEGAJ