Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Mrs. Blerta Kadzadej, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Turkey, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania in the Republic of Azerbaijan, in the Republic of Kyrgyzstan, in the Islamic Republic of Pakistan, in Georgia, in the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Kazakhstan, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Azerbaijan, non-resident

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Blerta Kadzadej, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Turqisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Azerbajxhanit, në Republikën e Kirgistanit, në Republikën Islamike të Pakistanit, në Gjeorgji, në Republikën Islamike të Afganistanit dhe në Republikën e Kazakistanit, jo rezident, lirohet nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Azerbajxhanit, jo rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Dekret nr. 245

Tiranë, më 8.7.2024

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ