Presidenti i Republikës, letër Avokaturës së Shtetit dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për çështjet e humbura dhe ato në proces në Arbitrazhin Ndërkombëtar