Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Përparim Vukaj në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Përparim Vukaj në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë

D E K R E T
 PËR
   TRANSFERIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 8, pika 2, gëma “c”, dhe 24, pika 1 të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Përparim Vukaj, aktualisht prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë, transferohet prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor  Tiranë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
  Nr. Dekretit 8336
 Tiranë, më  9 Tetor 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                      BUJAR NISHANI