Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Shkëlqim Hajdari në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër

Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Shkëlqim Hajdari në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër

D E K R E T
PËR
TRANSFERIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 8, pika 2, gërma “c”, dhe 24, pika 1 të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Shkëlqim Hajdari, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, transferohet prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9357
Tiranë, më  14.12.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI