Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Çlirim Shahini në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje

Presidenti Nishani dekreton transferimin e prokurorit Çlirim Shahini në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje

D E K R E T
PËR
TRANSFERIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 8, pika 2, gërma “c”, dhe 24, pika 1 të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Çlirim Shahini, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë  Sarandë, transferohet prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit  9433
Tiranë, më 18 Shkurt 2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI