Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 99/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 99/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 99/2012 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 26.9.2012, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 487, datë 5.12.2011 “Për buxhetin e vitit 2012”””.

Nr. Dekretit 7803
Tiranë, më 30.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI