Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 98/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 98/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8676
Tiranë, më 15.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI