Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 96/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria  AG për financimin e projektit të furnizimit me ujë të Peshkopisë, “Kontratë me çelësa në dorë””.

Nr. Dekretit 8674
Tiranë, më 11.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI