Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 96/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 96/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 6.2.2013, të Këshillit të Ministrave “Për pajisjen me leje përdorimi të strukturave të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 8060
Tiranë, më 15.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI