Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 94/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 94/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 94/2015, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 29.07.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015””.

Nr. Dekretit 9225
Tiranë, më 14.09.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

 BUJAR NISHANI