Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 92/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 92/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 8672
Tiranë, më 11.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI