Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 9/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 7968
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI