Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 91/2015 “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 9920,  datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9203
Tiranë, më 30.07.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI