Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 91/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 91/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9190, datë 7.7.2003 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7792
Tiranë, më 15.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI