Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009, “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8671
Tiranë, më 01.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI