Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 89/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 89/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9270, datë 29.7.2004, “Për sistemin e adresave”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9751
Tiranë, më 03.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI