Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 88/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 88/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8750, datë 26.3.2001, “Për parandalimin dhe luftën ndaj trafikut të substancave narkotike ose psikotrope”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9750
Tiranë, më 03.10.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI