Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 87/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8668
Tiranë, më 01.08.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI