Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 86/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare” të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8667
Tiranë, më 01.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI