Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 86/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 86/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7777
Tiranë, më 9.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                         BUJAR NISHANI