Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 85/2016 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 29.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016””.

Nr. Dekretit 9745
Tiranë, më 16.09.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI