Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 85/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8666
Tiranë, më 01.08.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI