Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 85/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 85/2013 “Për shfuqizmin e ligjit nr. 8739, datë 12.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve nën presion”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8044
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI