Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 84/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 84/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për financimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale”.
Nr. Dekretit 7775
Tiranë, më 9.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI