Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Global kundër SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries”.

Nr. Dekretit 9715
Tiranë, më 01.08.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI