Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 83/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2012 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7767
Tiranë, më 1.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI