Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 82/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 82/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 82/2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, datë 21.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9717
Tiranë, më 08.08.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI