Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 8/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 8/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 8/2016 “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995, “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9436
Tiranë, më 18.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI