Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 8/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 8/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 8/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8990
Tiranë, më 06.03.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI