Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 81/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve””.
Nr. Dekretit 8040
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI