Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 80/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 80/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 80/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10334
Tiranë, më 18.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI