Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 79/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 79/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 

Shpalljen e ligjit nr. 79/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes kuadër të huas ndërmjet Këshillit të Ministrave, që përfaqëson Republikën e Shqipërisë, dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Europës për projektin e rehabilitimit të Spitalit Rajonal të Shkodrës, faza e tretë”.

Nr. Dekretit 9191
Tiranë, më 27.07.2015
 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI