Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 78/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 78/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8037
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI