Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 77/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 77/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 77/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8653
Tiranë, më 09.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI