Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9706
Tiranë, më 26.07.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI