Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9188
Tiranë, më 27.07.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI