Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8652
Tiranë, më 30.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI