Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 76/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 76/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9734, datë 14.5.2007 “Për turizmin”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8035
Tiranë, më 01.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                              BUJAR NISHANI