Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 74/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt””.
Nr. Dekretit 9709
Tiranë, më 01.08.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI