Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 74/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 74/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 7737
Tiranë, më 16.08.2012

   PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI